Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Olsztynie.
PLAN ZAJĘĆ facebook

Szóstka szkoła na szóstkę

Program "Szóstka szkoła na szóstkę"
realizowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego
na lata 2017-2020
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.
Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia.

Cele projektu

Celem projektu jest Podwyższenie poziomu kompetencji kluczowych oraz umiejętności związanych z kreatywnością i innowacyjnością oraz  pracą zespołową niezbędnych na rynku pracy ,a także wzrost kompetencji cyfrowych, dzięki korzystaniu z, uczniów VI LO w Olsztynie oraz zwiększenie umiejętności i kompetencji zawodowych, w tym cyfrowych w zakresie korzystania z Technologii Informatyczno Komunikacyjnej  w nauczaniu przedmiotowym nauczycieli VI LO w zakresie stosowania aktywizujących metod i form organizacji procesu dydaktycznego umożliwiających kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych oraz postaw przy jednoczesnym wsparciu  rodziców, w okresie od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2018.

Cel jest realizowany poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych (wykorzystujących metody aktywizujące ,w tym TIK i
eksperyment):

  • wspierających kompetencje kluczowe ,dzięki którym uczniowie osiągną wyższe wyniki na maturze,
  • zajęć rozszerzających umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych pozwalających uzyskać wyższe niż przeciętne wyniki maturalne,
  • doposażeniu szkoły (LO VI nigdy nie korzystało z Funduszy Europejskich, grantów itp. i ma skromne wsparcie nauczycieli(zwiększanie kompetencji zawodowych, miękkich i cyfrowych)).

Działania realizowane w trakcie projektu podniosą jakość kształcenia w VI LO, tym samym spełnia oczekiwania uczniów , nauczycieli i rodziców .
Trudności edukacyjne zniwelowane.

Wartość projektu

532 237,50 zł

Wkład Funduszy Europejskich

467 509,50 zł