Regulamin wewnętrzny organizacji zajęć od 1 września 2020 w ZSO nr 6 w Olsztynie

I. PODSTAWA PRAWNA

 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny
  w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U z 2020r. poz. 493),
 3. Rozporządzenia MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U.z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 567),

4.Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych szkół i placówek od 1 września 2020r.

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy dokument określa Regulamin bezpieczeństwa na terenie ZSO nr 6 w okresie pandemii COVID –19, dotyczącą wszystkich pracowników ZSO nr 6 w Olsztynie, uczniów, wychowanków oraz rodziców/opiekunów prawnych uczniów i wychowanków bursy.
 2. Celem Regulaminu jest zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem, umożliwienie wychowankom uczęszczania na zajęcia edukacyjne, opiekuńczej
  i wychowawcze, rewalidacyjne, egzaminy, praktyki, treningi konsultacje organizowane stacjonarnie w szkołach wychowanków, a także przygotowanie pracowników, wychowanków, rodziców i innych osób współpracujących z placówką do realizacji zadań zawodowych w sposób odpowiadający wymogom sanitarnym obowiązującym w związku pandemią wirusa COVID-19.
 3. Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w ZSO Nr 6 w Olsztynie odpowiada Dyrektor .
 4. Każda osoba przebywająca na terenie ZSO nr 6 ma prawo zgłosić nieprzestrzeganie regulaminu przez innych osobom funkcyjnym.
 5. Załącznikami Regulaminu są szczegółowe procedury postępowania, druki do regulaminu
  i procedur.

 

III. INFORMACJE DLA:

A ) UCZNIÓW

 1. Przy wejściach do budynku szkoły znajduje się informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego.
 2. Do LO 6 może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 3. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły obowiązkowo korzystają z płynu do dezynfekcji rąk i używają  maseczek ochronnych w ciągach komunikacyjnych.
 4. Do szkoły  należy wchodzić pojedynczo, nie gromadzić się w grupach przed szkołą i na korytarzach szkoły. W budynku szkoły należy  zachować bezpieczny dystans pomiędzy osobami. Podczas przerwy na korytarzu obowiązuje noszenie maseczek.
 5. Przed wejściem do sali lekcyjnej uczeń ma obowiązek zdezynfekować ręce.
 6. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki. W czasie lekcji znajdują się one na stoliku lub w plecaku. Uczeń  nie wymienia się przedmiotami, żywnością, napojami
  z innymi osobami. Uczeń nie zabiera ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 7. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie zdezynfekować dłonie, myć lub dezynfekować dłonie w czasie pobytu
  w szkole), obowiązuje ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 8. Kontakt uczniów i nauczycieli z pracownikami administracji i obsługi szkoły zostaje ograniczony.  Sekretariat  jest dostępny dla uczniów i nauczycieli w wyznaczonych godzinach, należy wchodzić pojedynczo, przestrzegać dystansu minimum 1,5m  przed sekretariatem; obowiązuje maseczka.
 9. Zasady korzystania z biblioteki określa odrębny regulamin (zamieszczony na drzwiach biblioteki).
 10. W czasie przerw młodzież może przebywać na świeżym powietrzu  za budynkiem szkoły. Obowiązuje zakaz opuszczania terenu szkoły i zakaz palenia – patrz Statut Szkoły. Przebywanie w czasie przerw na świeżym powietrzu jest uzależnione od pogody. Decyzję o możliwości wyjścia młodzieży podejmuje dyrektor lub kierownik administracyjny.
 11. Zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych, które będą organizowane w szkole będą uwzględniały wszystkie zasady bezpieczeństwa i  dotyczące organizacji zajęć lekcyjnych.
 12. Zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy, uwzględniające wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia określa odrębny regulamin.
 13. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych znajdują się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji. Na bieżąco prowadzone są działania zapewniające czystość urządzeń sanitarnohigienicznych, w tym ich dezynfekcja lub czyszczenie z użyciem detergentu.
 14. Uczniowie i pracownicy używający masek wyrzucają je do pojemnika znajdującego się przy wejściu głównym do budynku.
 15. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej uczniowie powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 16. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
 1. Zostaje wprowadzony zakaz organizowania wyjść grupowych i wycieczek szkolnych – do odwołania. Sprawy wyjść będą analizowane na bieżąco.

 

B) WYCHOWANKÓW

 

 1. Wychowankowie przyjeżdżają do bursy bez objawów chorobowych, nie przyjeżdżają, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
 2. Wychowankowie są zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid-19 na terenie placówki i ich przestrzegania.
 3. Informują wychowawcę o swoim złym samopoczuciu, szczególnie, gdy zaobserwują u siebie objawy infekcji.
 4. Jeżeli u wychowanka zaobserwuje się objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować wychowanka w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m. odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów
  o konieczności odebrania wychowanka z bursy (rekomendowany własny środek transportu).
 5. Wychowanków obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, obowiązkowo przy wejściu do bursy i na stołówkę, ochrona podczas kichania  i kaszlu  oraz unikanie  dotykania oczu, nosa i ust.
 6. Wychowankowie są zobowiązani do bezwzględnego utrzymania czystości
  i porządku w pokojach mieszkalnych, częstego wietrzenia użytkowanych pomieszczeń (przynajmniej raz na godzinę).
 7. W pokojach mieszkalnych można przechowywać wyłącznie niezbędne rzeczy, przechowywane w przydzielonej każdemu wychowankowi szafie, szafce nocnej
  i półce na książki.
 8. W bursie mogą przebywać wyłącznie wychowankowie i pracownicy. Obowiązuje zakaz odwiedzin wychowanków.
 9. Należy zachować dystans społeczny w przestrzeniach wspólnych placówki wynoszący 1,5 metra. W przypadku braku możliwości zachowania dystansu rekomendowane jest używanie środków ochrony osobistej.
 10. Ograniczenie kontaktów z osobami spoza pokoju mieszkalnego i korzystanie
  z przestrzeni wspólnych do niezbędnego minimum.
 11. Ograniczenie do minimum wychodzenie z bursy w czasie wolnym. Każdorazowe wyjście musi być uzgodnione z wychowawcą.
 12. Wychowankowie mają obowiązek zgłosić wychowawcy ewentualny kontakt
  z osobą chorą na koronawirusa lub podejrzaną o to zakażenie lub inne okoliczności związane z zagrożeniem epidemiologicznym.
 13. Na żądanie pracownika bursy poddają się badaniu temperatury ciała.

 

C) OSÓB Z ZEWNĄTRZ

 

 1. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły obowiązkowo korzystają z płynu do dezynfekcji rąk i używają  maseczek ochronnych w ciągach komunikacyjnych.
 2. Obowiązuje ograniczenie przebywania na terenie szkoły osób z zewnątrz – załatwianie spraw odbywa się po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym.
 3. Mierzenie temperatury osobom z zewnątrz (nie będących pracownikami ani uczniami) odbywa się na portierni termometrem bezdotykowym.

 

D) PRACOWNIKÓW SZKOŁY

 

 1. Przy wejściach do budynku szkoły znajduje się informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego.
 2. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu – izolatce (sala 112), i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów
  o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 3. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali lekcyjnej, których nie można skutecznie zdezynfekować  nie są wykorzystywane.
 4. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć
  z wychowania fizycznego  należy czyścić lub dezynfekować. Podczas realizacji zajęć
  z wychowania fizycznego należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga są myte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
 5. Podczas realizacji zajęć z edb, należy dostosować program do obostrzeń.
 6. W ciągach komunikacyjnych obowiązuje używanie maseczek bądź przyłbic.
 7. Kontakt uczniów i nauczycieli z pracownikami administracji i obsługi szkoły zostaje ograniczony.  Sekretariat  jest dostępny dla uczniów i nauczycieli w wyznaczonych godzinach, należy wchodzić pojedynczo, przestrzegać dystansu minimum 1,5m  przed sekretariatem; obowiązuje maseczka/przyłbica.
 8. Zasady korzystania z biblioteki określa odrębny regulamin (zamieszczony na drzwiach biblioteki).
 9. Sale lekcyjne oraz części wspólne (korytarze) wietrzone są co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. Decyzję o częstszym wietrzeniu sali lekcyjnej podejmuje nauczyciel.
 10. Zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych, które będą organizowane w szkole będą uwzględniały wszystkie zasady bezpieczeństwa i  dotyczące organizacji zajęć lekcyjnych.
 11. W szkole prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek
  i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.
 12. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń
  i przedmiotów, aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 13. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych znajdują się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.
  Na bieżąco prowadzone są działania zapewniające czystość urządzeń sanitarnohigienicznych, w tym ich dezynfekcja lub czyszczenie z użyciem detergentu.
 14. Uczniowie i pracownicy używający masek wyrzucają je do pojemnika znajdującego się przy wejściu głównym do budynku.
 15. Do szkoły mogą przychodzić jedynie pracownicy bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz w sytuacji gdy inni domownicy nie przebywają
  na kwarantannie lub pozostają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 16. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej pracownicy powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 17. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie
  z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.  Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie jest gruntownie sprzątany, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekowane są powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.); także obowiązuje zastosowanie się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 18. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
 1. Zostaje wprowadzony zakaz organizowania wyjść grupowych i wycieczek szkolnych – do odwołania. Sprawy wyjść będą analizowane na bieżąco.

 

E) NAUCZYCIELI-WYCHOWAWCÓW w BURSIE

 

 1. Znajomość i przestrzeganie procedur przyjętych w bursie.
 2. Wyjaśnienie młodzieży zasad obowiązujących w placówce.
 3. Monitorowanie zachowania czystości w pokojach mieszkalnych i pomieszczeniach używanych przez młodzież.
 4. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u wychowanka, wychowawca natychmiast izoluje wychowanka w specjalnym wyznaczonym pomieszczeniu wyposażonym w m.in. środki ochrony osobistej, płyn dezynfekujący. Wychowawca zgłasza Dyrektorowi bursy stwierdzenie objawów chorobowych oraz powiadamia rodziców/opiekunów prawnych wychowanka w celu pilnego odebrania go z bursy.
 5. Analizowanie na bieżąco sytuacji epidemiologicznej na terenie bursy.

 

F) RODZICÓW

 

 1. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid-19.
 2. Przekazują dyrektorowi Bursy niezbędne informacje o stanie zdrowia dziecka, informując w szczególności, czy dziecko choruje na chorobę przewlekłą lub znajduje się w tzw. grupie ryzyka.
 3. Zaopatrują dziecko w indywidualne środki ochrony i dezynfekcyjne.
 4. Podają aktualny numer telefonu oraz odbierania telefonów lub natychmiastowego oddzwaniania.

 

IV. ŻYWIENIE

 

 1. Przy wydawaniu posiłków należy zachować bezpieczny dystans i środki ochrony osobistej.
 2. Konsumenci na stołówkę udają się w maseczkach, przy wejściu dezynfekują ręce, odbierają posiłek i po zajęciu miejsca  zdejmują maseczkę.
 3. Posiłki spożywane są przy stolikach dwuosobowych w jadalni, a po zakończeniu wyznaczony pracownik/pracownicy dezynfekują powierzchnię stołów oraz krzesła (poręcze, oparcia, siedziska).
 4. Z obszaru jadalni usuwa się dodatki (cukier, herbata, sól, wazoniki). Dania, sztućce wydawane są przez panie kucharki. Likwiduje się zasady samoobsługi.
 5. Po skończonym posiłku należy niezwłocznie opuścić stołówkę.
 6. Obowiązuje bezwzględny zakaz wynoszenia jedzenia ze stołówki.

 

V. PRZEPISY KOŃCOWE

 

 1. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w ZSO nr 6 od dnia 31 sierpnia 2020 r.

 

Warianty funkcjonowania szkół i placówek w okresie pandemii w sytuacji wystąpienia zakażenia na danym terenie

 

Wariant A – tradycyjna forma kształcenia

W szkole funkcjonuje tradycyjne kształcenie. Obowiązują wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół
i placówek oświatowych.

W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę szkół
i placówek. Wówczas dopuszczalne będą dwa warianty kształcenia: B i C.

 

Wariant B – mieszana forma kształcenia (hybrydowa)

Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć
i prowadzić kształcenie na odległość (zdalne). Będzie to zależało od sytuacji epidemicznej na danym terenie, w danej szkole czy placówce. Decyzję podejmie dyrektor po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Opinie te, będzie można – z uwagi na konieczność podejmowania szybkiej decyzji – uzyskać pisemnie, ustnie, za pomocą maila, telefonu.

 

Wariant C – kształcenie zdalne

Dyrektor szkoły, placówki podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej). Konieczna będzie w tym przypadku zgoda organu prowadzącego i pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Minister Edukacji Narodowej nadal zachowuje uprawnienie do ograniczenia zajęć w szkołach na terenie kraju.