Odbiór świadectw przez absolwentów

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków uczeń szkoły podstawowej lub szkoły ponadpodstawowej, który ukończył daną szkołę, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły. Przepisy nie precyzują trybu, w jakim świadectwo jest wydawane oraz terminu, w którym absolwent odbiera świadectwo ukończenia szkoły. W prowadzonej przez szkołę ewidencji wydanych świadectw ukończenia szkoły odnotowywana jest natomiast data odbioru dokumentu, a pełnoletni absolwent potwierdza swoim podpisem fakt odbioru dokumentu.

Biorąc pod uwagę obecną sytuację związaną z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, ustalam następujący harmonogram odbioru świadectw ukończenia szkoły oraz innych dokumentów w tym dokumentacji medycznej.

5 maja  – wtorek

6 maja  – środa

7 maja – czwartek

8 maja – piątek

Klasa IIID

Klasa IIIA

Klasa IIIB

Klasa IIIE

Świadectwa będą wydawane od godziny 10.00 do godziny 12.00 świadectwa nie odebrane będą do odebrania w odrębnie ustalonym terminie nie wcześniej jednak niż w lipcu bieżącego roku.

Odbiór świadectwa będzie możliwy po dokonaniu zwrotu wszystkich wypożyczonych z biblioteki książek, będzie je można oddać w ustalonym terminie odbioru świadectw.

Wejście do szkoły możliwe tylko przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa obowiązujących w miejscach publicznych. W szkole może znajdować się tylko jedna osoba odbierająca świadectwo, osoby oczekujące na odbiór świadectwa pozostają przed budynkiem szkoły.

Nie zostały jeszcze opublikowane szczegółowe zasady organizacji egzaminu maturalnego, niezwłocznie po ich opublikowaniu informacje dotyczące zdających znajdą się na stronie internetowej szkoły.